Image Alt

Statuten

What is FiKVA?

FiKVA is an not-for-profit organization, since 2021
Identification number: 0766933270, VAT Nr: BE0766933270
Our Articles of Association (statuten) are published at Belgisch Staatsblad on 20-04-2021:

STATUTEN FiKVA VZW

I. VOORAF

Tussen ondergetekenden, zijnde natuurlijke personen:

Tanya Dimitrova Atanasova geboren te Pirdop, Bulgarije
Cat.1 : Lid van de raad van bestuur, bestuurder, gevolmachtigd voor het dagelijks bestuur, lid van de raad van bestuur (20/04/2021)

Roeland Bervoets geboren te Mortsel, België
Cat.1 : Lid van de raad van bestuur, bestuurder, gevolmachtigd voor het dagelijks bestuur, lid van de raad van bestuur (20/04/2021)

Galia Anguelova Veleva geboren te Svishtov, Bulgarije
Cat.1 : Lid van de raad van bestuur, bestuurder, gevolmachtigd voor het dagelijks bestuur, lid van de raad van bestuur (30/06/2021)

wordt op 11.4.2021  overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de Wet van 21 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, onder de volgende voorwaarden en omstandigheden, waarvan de statuten als volgt luiden:

II. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR

Art. 1 naam
De vereniging wordt “FiKVA Vereniging Zonder Winstoogmerk” genoemd.

Zo moeten alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vzw de volgende gegevens vermelden:

De naam van de vzw, de rechtsvorm (voluit of afgekort), de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vzw, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vzw, het e-mailadres en de website van de vzw.

Art. 2 adres

De vereniging is gevestigd te 2018  Antwerpen, Ommeganckstraat  9, gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Binnen de gemeente kan de plaats van vestiging gewijzigd worden door eenvoudige beslissing van de bestuursraad.

Art. 3 doelstelling

De FiKVA vzw heeft als doelstelling het bevorderen en in de aandacht brengen van realistische en figuratieve kunst.

Uiteindelijk is het de wens van de FiKVA vzw om een vaste locatie te vinden: een onderdak voor deze vorm van hedendaagse en actuele kunst.

Ze tracht deze doelstelling te bereiken door een platform te bieden voor vorming, awards, promotie, festiviteiten, acties/manifestaties, tentoonstellingen etc.

Tevens wil de vereniging de figuratieve kunst zowel nationaal als internationaal promoten door samenwerkingen aan te gaan met partners in de diverse projecten.

De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijd volledig zullen bestemd worden voor haar doel.

Activiteiten
Vormingsactiviteiten
 1. Informatieve bijeenkomsten realiseren voor kunstenaars of kunstliefhebbers
 2. Educatieve initiatieven opstarten zoals opleidingen, masterclasses, workshops, lezingen, etc., zowel privaat, commercieel, scholen, vzw’s, als publieke instellingen.
 3. Advies geven aan organisaties en private initiatieven
 4. Kennisuitwisseling realiseren tussen verzamelaars, klanten, galeristen, interieurdesigners, privé klanten…
Inkomsten

Inkomsten kunnen worden gegenereerd om (onder andere)

  1. Kunstenaars en kunstliefhebbers financieel te ondersteunen
  2. Studiebeurzen te realiseren
  3. Werken aan te schaffen/huren voor tentoonstellingen
  4. Voor de werking van de VZW en museum
Andere financiële activiteiten
 1. Tentoonstellingen cureren/jureren (ook voor derde partijen)
 2. Consultancy verlenen aan bedrijven, privé klanten, musea en openbaar en privé collecties
 3. Lidgeld/abonnement kunnen vragen
 4. Sponsoring, kunst of andere materiële schenkingen kunnen accepteren
 5. Toegang kunnen verkopen voor exclusieve online activiteiten
 6. Organiseren van concoursen en wedstrijden (inter)nationaal
 7. Prijzen uitreiken aan de winnaars
 8. Sponsoren van initiatieven door andere organisaties, scholen, academies, kunstinitiatieven of privé die deze kunstvorm promoten
 9. Crowdfundingen opzetten voor bepaalde projecten
 10. Betalingen kunnen ontvangen
 11. Vergoedingen betalen aan externe consultants
 12. Consultancy, educatie en facilitatie van nieuwe technologieën die betrekking hebben op kunst en kunstenaars, zoals NFT, blockchain en mogelijke nieuwe vormen van kunst en monetisatie.
Promotie
 1. Boeken, tijdschriften, catalogussen, flyers, banners en andere marketing en merchandising materialen maken en verspreiden
 2. Content creëren voor blogs, websites, social media, tijdschriften etc.
 3. Externen commissioneren voor bepaalde doelen (bvb een artikel schrijven, cureren of presenteren) …
 4. Reclame kunnen maken en derde partijen betalen om reclame voor ons te kunnen maken
 5. Documenteren en verfilmen van activiteiten
 6. Digitale content genereren zoals video’s en podcasts en deze verspreiden via verschillende kanalen (social media, TV en radio kanalen, online via websites.)
 7. Een online platform onderhouden met een culturele kalender
 8. En alles wat toegestaan is van de Belgische wetgeving
Tentoonstellingen/acties
 1. Groepsreizen organiseren naar musea of andere culturele activiteiten
 2. Personen en groepen rondleiden/gidsen bij tentoonstellingen en events
 3. Lokaal en internationaal tentoonstellingen, vernissages, festivals, AIRs (artist in residence) en andere culturele activiteiten organiseren
 4. Culinaire bijeenkomsten met gasten, deelnemers, kunstenaars of klanten organiseren
 5. Tickets kunnen verkopen voor onze activiteiten
 6. Openbare activiteiten kunnen organiseren
 7. Een cafetaria hebben of een catering inhuren
 8. Filmvertoningen en live voorstellingen organiseren voor publiek
Collecties
Commerciële activiteiten verrichten zoals
 1. Kunst verkopen
 2. De functie van een galerij op zich nemen, tegen een commissie bij een verkoop
 3. Consultancy bij verkoop bij getoonde stukken
 4. Kunstaankopen, een collectie bouwen of doorverkopen
 5. Kunst verzenden, exporteren en importeren, vervoeren en installeren
 6. Locatie bij derde partijen kunnen huren, ateliers voor kunstenaars of residentie ruimtes huren en/of verhuren
 7. Uitbesteding van verzekeringscontracten
 8. Kunsthandel / percentages / stockageruimte / verzekering
Museum
 1. Fysieke gebouwen/locaties (inter)nationaal kunnen verwerven
 2. Fysiek een museum uitbaten met (indien van toepassing) verschillende filialen
Art. 4 Duur

De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden

III. DE LEDEN

Art. 5 gewone leden en toegetreden leden

In de VZW zijn er effectieve leden (hierna leden genoemd) en toegetreden leden.

Art. 6 ledenaantal

Onbeperkt maar minimaal 3

Art. 7 leden: procedure en inhoudelijke voorwaarden

Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van leden.

De formaliteiten en voorwaarden van toetreding als lid worden uitgewerkt in het intern reglement.

Een kandidaat lid van de vzw dient hiervoor een schriftelijke aanvraag in bij het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan beslist autonoom of een kandidaat-lid dat aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet, als lid tot de vzw wordt toegelaten.

Het bestuursorgaan dient deze beslissing niet te motiveren.

Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Indien het bestuursorgaan een kandidaat-lid weigert, kan dit kandidaat– lid slechts een nieuwe aanvraag indienen 3 maanden na de eerste aanvraag.

De voorwaarden om tot de vzw als lid toe te treden zijn de volgende:

 1. Akkoord zijn met en zich houden aan de interne reglementen tijdens de activiteiten die georganiseerd worden.
Art. 8 leden: rechten en plichten

De leden hebben de plicht om de statuten en het intern reglement na te leven en te doen naleven binnen de werking van de vzw

De leden hebben het recht om mee de agenda te bepalen van de vergaderingen van het bestuursorgaan.

De leden hebben het recht bij stemming deel te nemen aan de besluiten van het intern reglement.

Art. 9 leden: einde

Elk lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw

Het ontslag gebeurt schriftelijk en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan.

Het lid dat ontslag neemt moet geen opzegtermijn in acht nemen.

Indien door het ontslag het aantal leden onder het wettelijk of statutair minimum

daalt, dan wordt het ontslag van het lid opgeschort totdat er na redelijke termijn een

vervanger is gevonden.

Een lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

 1. Wanneer het lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om lid te worden in de vzw
 2. Wanneer een lid 3 maal niet aanwezig is geweest op de algemene vergadering.

 

Een lid kan op elk moment worden uitgesloten door de algemene vergadering met een 2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

De stemming over de uitsluiting van een lid is geheim.

Het bestuursorgaan kan een lid schorsen in afwachting van de algemene vergadering waarin beslist wordt over de uitsluiting.

Het lidmaatschap van een lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat lid.

Een lid dat ontslag neemt, wordt uitgesloten of geschorst, alsook de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, hebben geen recht op het maatschappelijk fonds.

Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen. Ze mogen geen opgave, verantwoording van de rekeningen, noch het leggen van de zegels of een inventaris vragen.

Art. 10  leden: bijdrage

De raad van bestuur bepaalt jaarlijks de juiste hoogte van dit bedrag en deelt dit mee aan de leden

 

Art. 11 leden: ledenregister

het bestuursorgaan van de vzw is verplicht een ledenregister bij te houden.

Telkens wanneer er wijzigingen optreden in het ledenbestand van de vzw, moeten deze wijzigingen binnen de acht dagen na kennisgeving ervan aan het bestuursorgaan in het ledenregister worden doorgevoerd.

De leden hebben de verplichting om een adreswijziging door te geven aan het bestuursorgaan.

Het origineel van het ledenregister wordt bijgehouden ter zetel van de vzw.

De leden hebben het recht om de inzage in het ledenregister te vragen, indien er geen commissaris werd aangesteld in de vzw. Zij richten hiervoor schriftelijk een aanvraag aan het bestuursorgaan.

De vzw moet, bij mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de administraties ende diensten, met inbegrip van de parketten, de griffies en de leden van de hoven, de rechtbanken en alle rechtscolleges en de daartoe wettelijk gemachtigde ambtenaren, onverwijld toegang verlenen tot het register van de leden en deze instanties bovendien de afschriften of uittreksels uit dit register verstrekken welke zij nodig achten.

Art. 12 toegetreden leden

De toegetreden leden worden onderverdeeld in volgende:

 1. Deelnemers aan activiteiten
 2. Oud-leden
 3. Steunende leden
Art. 13 toegetreden leden: procedure en inhoudelijke voorwaarden

Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van toegetreden leden.

De formaliteiten en voorwaarden van toetreding als toegetreden lid worden uitgewerkt in het intern reglement.

Een kandidaat toegetreden lid van de vzw dient hiervoor schriftelijk een aanvraag in bij het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan autonoom of een kandidaat toegetreden lid dat aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet als toegetreden lid tot de vzw wordt toegelaten.

Het bestuursorgaan dient deze beslissing niet te motiveren.

Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Indien het bestuursorgaan de toelating van een kandidaat – toegetreden lid weigert, kan dit kandidaat – toegetreden lid slechts een nieuwe aanvraag indienen 3 maanden na de eerste aanvraag.

Elk toegetreden lid moet een band hebben met de vzw. De andere voorwaarden om tot de vzw als toegetreden lid toe te treden zijn de volgende:  zich te houden aan het intern reglement.

Art. 14 toegetreden leden: rechten en plichten

Elk toegetreden lid bezit de volgende rechten:

Elk toegetreden lid heeft het recht deel te nemen aan al de activiteiten door de vzw georganiseerd.

De leden kunnen de rechten en plichten van de toegetreden leden wijzigen zonder instemming van de toegetreden leden.

Art. 15 toegetreden leden: einde
Elk toegetreden lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw.

Het ontslag gebeurt mondeling en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan.

Een toegetreden lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

_ Wanneer het toegetreden lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om toegetreden lid te worden in de vzw.

_ Wanneer een toegetreden lid zijn of haar bijdragen niet betaald heeft binnen de maand na aanmaning per aangetekend schrijven.

Een toegetreden lid kan op elk moment worden uitgesloten door de [algemene

vergadering/het bestuursorgaan//orgaan van vertegenwoordiging] met een

[2/3 of gewone] meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

De stemming over de uitsluiting van een toegetreden lid is geheim.

Het lidmaatschap van een toegetreden lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat toegetreden lid.

Art. 16 toegetreden leden: bijdrage

De bijdrage van de toegetreden leden wordt vastgesteld op maximum € 20 per jaar. Het bestuursorgaan bepaalt jaarlijks de juiste hoogte van dit bedrag en deelt dit mee aan alle toegetreden leden. De werkende leden kunnen de bepalingen omtrent de bijdragen van de toegetreden leden wijzigen zonder instemming van de toegetreden leden.

IV. DE ALGEMENE VERGADERING

Art. 17 Samenstelling

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Elk lid kan slechts één ander werkend lid vertegenwoordigen.

Elk lid kan zich enkel laten vertegenwoordigen door een ander lid.

Art. 18 bevoegdheden

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

 1. De goedkeuring van de statuten;
 2. De goedkeuring van een wijziging van de statuten;
 3. De benoeming en afzetting van bestuurders;
 4. De benoeming en afzetting van commissarissen & het vastleggen van een eventuele bezoldiging;
 5. Kwijting verlenen aan bestuurders en commissarissen;
 6. Goedkeuring van de begroting en de rekeningen;
 7. De ontbinding van de vzw;
 8. De benoeming van de vereffenaars, wanneer de vzw ontbonden zal worden;
 9. De uitsluiting van een lid;
 10. De omzetting van een vzw in een vennootschap met sociaal oogmerk;
 11. Het opstellen en goedkeuren van een intern reglement.
Art. 19 samenkomst
 1. De algemene vergadering moet éénmaal per jaar worden samengeroepen door het bestuursorgaan, binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar.
 2. De algemene vergadering moet jaarlijks gehouden worden op  11.4.2021
 3. De algemene vergadering wordt tevens door het bestuursorgaan samengeroepen in de gevallen dat het bestuursorgaan dit nodig acht.
 4. Het bestuursorgaan is verplicht een algemene vergadering samen te roepen wanneer minimum 1/5 van de leden het vraagt. De leden moeten dit schriftelijk of per email vragen aan het bestuursorgaan.
 5. Het bestuursorgaan roept alle leden/toegetreden leden (indien zij dat recht volgens de statuten bezitten)] op voor de algemene vergadering.
 6. De oproeping gebeurt per brief of e-mail minimum 15  dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering. De oproeping wordt ondertekend door de persoon die hier in de statuten daarvoor wordt aangeduid. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de algemene vergadering, evenals de agenda.
 7. De agenda wordt opgesteld door het bestuursorgaan.  Elk voorstel, ondertekend door 1/20 van de  leden, moet op de agenda worden geplaatst.
 8. De voorstellen uitgaande van de leden moeten uiterlijk 15 dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering verstuurd worden aan het bestuursorgaan
 9. Op de dag van de algemene vergadering en tijdens de algemene vergadering zelf kunnen geen punten aan de agenda worden toegevoegd.
 10. Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering moeten leden zich 2 dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering schriftelijk aanmelden.
 11. Alvorens toegang te krijgen tot de algemene vergadering moeten de leden zich legitimeren door vertoon van hun identiteitskaart.
Art. 20 aanwezigheidsquorum & meerderheden
 1. De algemene vergadering kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezigen.
 2.  Bij een wijziging van de statuten, een wijziging van het doel, bij uitsluiting van leden of de ontbinding van de vereniging, wordt het aanwezigheidsquorum toegepast, voorzien in de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.
 3. Bij een wijziging van de statuten, een wijziging van het doel, bij uitsluiting van leden of de ontbinding van de vereniging, wordt het aanwezigheidsquorum toegepast, voorzien in de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002
 4. Elk lid heeft één stem.
 5. De voorzitter van het bestuursorgaan heeft een doorslaggevende stem indien de
 6. stemming onbeslist eindigt.
 7. Bij een wijziging van de statuten, een wijziging van het doel van de vereniging, uitsluiting van leden of de ontbinding van de vereniging, worden de bijzondere meerderheden toegepast, voorzien in de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.
 8. Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden de onthoudingen en ongeldige stemmen eveneens in rekening genomen.
Art. 21 notulen
 1. De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen.
 2. De originele notulen van de algemene vergaderingen samengebracht in het notulenboek. De leden worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending van een kopie van de originele verslagen van de algemene vergaderingen.

V. HET BESTUURSORGAAN

Art. 22 voorwaarden en samenstelling

 

 1. Om tot bestuurder te worden verkozen moet men effectief lid zijn en de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben en moet men aan volgende voorwaarden voldoen:
 2. Aangenomen worden door 2/3 van de leden van het bestuursorgaan.
 3. Een bestuurder kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder.
 4. Een bestuurder kan slechts meerdere andere bestuurders vertegenwoordigen.
 5. Het bestuursorgaan verdeelt de functies van voorzitter / secretaris/ penningmeester onder de bestuurders.
 6. het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter.
Art. 23 aantal
 1. Het bestuursorgaan bestaat uit minimum drie bestuurders.
 2. Het aantal bestuurders moet steeds kleiner zijn dan het aantal leden of effectieve leden.
 3. Er is geen maximum bestuurders bepaald.
 4. Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de Bestuurders in functie totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien.
 5. Indien bestuurders vrijwillig ontslag nemen, de termijn van hun mandaat verstreken is of afgezet worden, moeten zij in functie blijven totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien.
Art. 24 benoeming

De algemene vergadering benoemt de bestuurders:

Tanya Dimitrova Atanasova,  voorzitter

Galia Veleva,  secretaris

Roeland Bervoets,  penningmeester

 

De benoeming gebeurt bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De stemming over de benoeming van bestuurders is openbaar.

Art. 25 bevoegdheden

Het bestuursorgaan bestuurt de vzw en vertegenwoordigt de vzw in en buiten rechte en heeft alle bevoegdheden die niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

Bestuurders zijn herkiesbaar.

De bestuurders oefenen hun bevoegdheden gezamenlijk uit.

Art. 26 samenkomst

Het bestuursorgaan moet worden samengeroepen wanneer het belang van de vzw dit vereist.

Elke bestuurder heeft het recht het bestuursorgaan samen te roepen. Hij of zij richt hiertoe een verzoek aan de voorzitter.

Het bestuursorgaan wordt samengeroepen door de voorzitter of de secretaris.

De oproeping gebeurt per e-mail, minimum 24 uur voor het tijdstip van de samenkomst van het bestuursorgaan. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst van het bestuursorgaan, evenals de agenda.

De wijze van oproeping wordt uitgewerkt in het intern reglement.

De agenda wordt opgesteld door de voorzitter.

Art. 27 aanwezigheidsquorum & stemming

Om geldig te kunnen beraadslagen moet minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De beslissingen binnen het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Een voorstel is niet aangenomen indien de stemming onbeslist eindigt.

Art. 28 notulen

Van de samenkomst van het bestuursorgaan worden er notulen opgesteld.

De originele notulen van het bestuursorgaan samengebracht in het notulenboek. De bestuurders worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending van een kopie van de originele verslagen van de algemene vergaderingen.

Art. 29 einde mandaat

Indien de termijn van het mandaat verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege.

Elke bestuurder kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw.

Het ontslag gebeurt schriftelijk  en wordt overgemaakt aan  het bestuursorgaan.

De bestuurder die ontslag neemt moet geen opzegtermijn in acht nemen.

Indien door het ontslag de werking van de vzw in gevaar wordt gebracht, wordt het ontslag van de bestuurder opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger is aangesteld.

Een bestuurder wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

 1. Wanneer de bestuurder niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vzw.
 2. Wanneer een bestuurder 3 maal niet aanwezig is geweest op de een samenkomst van het bestuursorgaan.
 3. Wanneer een bestuurder in een bepaalde hoedanigheid lid was van het bestuursorgaan en hij of zij deze hoedanigheid verliest.

Een bestuurder kan op elk moment afgezet worden door de algemene vergadering met een gewone meerderheid.

De stemming over de afzetting van een bestuurder is geheim.

Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van de bestuurder.

VII. VERTEGENWOORDIGING

Art. 30 meerhandtekeningsclausule

De vzw wordt vertegenwoordigd in rechte of ten overstaan van derden door de gezamenlijke handtekening van 2 bestuurders.

VIII. BEGROTING & REKENINGEN

Art. 31

Ieder jaar wordt de rekening van het verlopen boekjaar afgesloten en de begroting van het volgend boekjaar opgemaakt.

Beide worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

Het boekjaar van de FiKVA vzw loopt van 11/4 tot 10/4 en uitzonderlijk begint het eerste boekjaar op de dag van de oprichting van de vzw en zal eindigen op 10/4 van dat jaar.

Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting legt het bestuursorgaan verantwoording af voor het beleid in het voorgaande jaar en spreekt de algemene vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming.

IX. VEREFFENING

Art. 32 bestemming netto – actief

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering die deze ontbinding uitgesproken heeft, één of meerdere vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheid en de vereffenings- voorwaarden.

 

De bestemming van het actief wordt vastgesteld door de algemene vergadering of door de vereffenaar(s).

De vereffening moet gebeuren door 3 vereffenaar(s).

Om als vereffenaar te kunnen worden aangesteld moet men aan volgende voorwaarden voldoen:

De vereffenaars moeten zowel de belangen van de schuldeisers als die van de vzw behartigen.

De vereffenaar(s) moet(en) bij het vervullen van zijn/hun opdracht volgende voorwaarden in acht nemen:

De vereffenaar(s) moet(en) het actief te gelde maken en het passief aanzuiveren. Hierbij moeten ze zowel met de belangen van de vzw als met deze van de schuldeisers rekening houden.
Als de vereffening kan worden afgesloten, roepen de vereffenaars opnieuw een algemene vergadering bijeen waar de bestemming van het netto-actief moet worden bepaald.

De vereffenaars oefenen hun opdracht alleen/gezamenlijk/als college uit.

De Algemene Vergadering beslist over het aanwenden van de goederen en waarden van de ontbonden vereniging, na aanzuivering van het passief, en mits aan deze goederen en waarden bestemming te geven die zoveel mogelijk het doel van de ontbonden vereniging benadert.

X. SLOT

Art. 33

Voor alle gevallen die niet voorzien worden door de statuten, zijn de beschikkingen van de vzw-wetgeving, waaronder de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.

FiKVA - Figuratieve Kunst Vandaag
Ommeganckstraat 9
2018 Antwerp
Belgium